مزایده - مناقصه

با ما در مناقصه برنده شوید
کاملترین اخبار مناقصه ومزایده
و استعلام ها در پارس نماد داده ها
5 ـ 88349670
مزایدات‎ومناقصات‎سراسرکشور
را قبل از سایرین بر روی
تلفن همراه خود دریافت کنید!!!
هـزاره
42714000 - 021