مشاوره قوانین کار و تامین اجتماعی

روابط کار (مشاوره رایگان)
اختلافات کارگروکارفرماتنظیم قرارداد
جرائم بیمه و دیوان عدالت اداری
09128165744 ـ 66596238
پایگاه تخصصی قانون کار
اختلافات کارگری و کارفرمایی
مشاوره روابط کار،منابع انسانی
تنظیم قراردادکاروقراردادحقوقی
79 - 77514176
 بیمه بیکاری ، دیوان عدالت اداری
مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی
احرازسوابق،برقراری مستمری
بازنشستگی،اختلاف کارگر و کارفرما
66089172 ـ 66028601
مشاوره تخصصی
قوانین کار و تامین اجتماعی
اختلافات کارگری و کارفرمایی
09127285437 _ 66729407
موسسه بهین
مشاوره تلفنی رایگان
اختلاف کارگری - کارفرمایی
حوادث کار، کمیسیون پزشکی
حسابرسی وجرائم تامین اجتماعی
تخلفات اداری - دیوان عدالت
09124962063 و 88873420
مشاوره قوانین کار،تامین اجتماعی
احرازسوابق،مشاغل سخت،جرائم
تنظیم قراردادپیمانکاری،بازنشستگی
09303980839 - 44236248
مشاوره و قبول دعاوی کارگر
وکارفرما،قراردادکار،بیمه بیکاری
بازنشستگی واحرازسوابق،جرایم بیمه
09301453184 ـ 66763108
مشاوره کارفرمایان
در امور قوانین کار
و تامین اجتماعی
09125309490
مشاوره تخصصی
قوانین کار و تامین اجتماعی
اختلافات کارگری و کارفرمایی
09127285437 _ 66729407
مشاوره قوانین کار
کارگر و کارفرما
بیمه بیکاری، قراردادکار
09129363373و44260351
مشاوره کارگران و کارفرمایان
درامور قوانین کار،
بیمه بیکاری و قرارداد کار
09129363373و44260351
مشاوره رایگان قوانین کار
قبول دعاوی کارگر و
کارفرما، بیمه بیکاری، قراردادکار
09129363373و44260351
مشاوره و آمورش قوانین کار
و تامین اجتماعی کارفرمایان و
مدیران باقیمت مناسب درمحل کار
09125309490
مشاوره و قبول دعاوی
کارگر و کارفرما، قراردادکار
جرائم بیمه، دیوان عدالت اداری
09122907800 - 77225700
مشاوره قوانین کار و
تامین اجتماعی، دعاوی
تامین اجتماعی، اداره کار و دیوان
09128575066

مشاوره حقوقی (گوناگون)

خلع ید سرقفلی
طلاق حضانت
تنظیم سند وصول چک
توقیف اموال حکم جلب
مشاوره رایگان
88997719
انحصار وراثت - ثبت احوال
طلاق توافقی - تقسیم ترکه
دعاوی کیفری - چک - خانواده
88916787
ثبت احوال - انحصار وراثت
چک - طلاق توافقی
دعاوی ملکی و کیفری - مطالبات
88504237
دادورزان آگاه پارسا
قبول وکالت در کلیه دعاوی
تا اجرای حکم - مشاوره رایگان
88764636
مشاوره رایگان تلفنی وحضوری
موسسه حقوقی پحدا
شماره ثبت 33998
88934823 ـ 88934791
ثبت احوال - چک
طلاق توافقی - انحصار وراثت
دعاوی خانواده ، ملکی ، کیفری
88760780
تقسیم ترکه - انحصار وراثت
ثبت احوال - طلاق توافقی
حق الوکاله توافقی و اقساط
88761732
وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی
ملکی ،خلع ید ،تنظیم سند ،سفته
مطالبه وجه چک دعاوی خانوادگی طلاق
09121238450 و 33702005
قبول کلیه دعاوی حقوقی وکیفری
وثیقه (مشاوره رایگان)
توسط وکلای خانم و آقا
09121399642 - 88468803
مطالبه وجه چک
( سفته ، برات ، رسیدمالی
اختلافات قراردادی وملک
فاکتورفروش
قبض انبار ، بارنامه و ...)
حکم جلب - توقیف اموال
خلع ید - سرقفلی - تخلیه - وثیقه
گروه وکلا
09121261410
 22742147
حق الوکاله پایان کار
قبول دعاوی حقوقی،کیفری،خانواده
و ... ( مشاوره حضوری رایگان )
09120256916
مشاوره - وکالت
قبل از هر اقدام مسیر قانونی
خود را بدانید،بررسی تلفنی
66099582
2 - 22319661
«ثبت احوال»
اجرای احکام ، سرقفلی
سفته،رسید،عادی،فاکتور
بارنامه شورای حل اختلاف
دیوان عالی عدالت
گواهی حصر وراثت
توسط وکلای پایه یک و
قضات بازنشسته دادگستری
»تخصصا اجرای احکام«
09122584542
16 - 88647814
وکالت تخصصی
باتعرفه دولتی واقساط ،چک
سفته،طلب، کیفری و کلیه دعاوی
09129333318 و 88025646
سال هااعتمادواعتبار
مشاوره حضوری
در کمیسیون وکلا(رایگان)
وکالت تخصصی دعاوی
09124920000 09124970000
87 و 88403985
چک،سفته،طلب،انحصاروراثت
بهترین حق الوکاله
« مشاوره رایگان »
66896708 - 09126902168
وصول مطالبات
چک - سفته - رسید عادی
اجرای احکام
حق الوکاله پایان کار
09129217077 
22015192
موسسه حقوقی
مشاوره تخصصی رایگان
قبول و انجام کلیه دعاوی
09122356100 88317245
عدالت گستر فرمانیه
تخصصا حقوقی ، کیفری
خانواده ، ملکی
22803206
پذیرش تخصصی دعاوی
شرکتها و بانکها
توسط دکتر حقوق خصوصی
88678126 -
88678125
 09129493116
حق الوکاله پایان کار
مشاوره حضوری رایگان
ملکی قراردادی خانواده ارث
09197021412
قبول کلیه دعاوی
حقوقی - کیفری - خانواده
« مشاوره رایگان »
66652031 - 66652028
قبول کلیه دعاوی حقوقی،کیفری
خانوادگی ،ثبتی،مشاوره تلفنی
رایگان 50 % حق الوکاله پایان کار
09122145404 - 77382363
چک سفته طلب ملک
هزینه مناسب - تجربه بالا
09121052468
44750273
حق الوکاله پایان کار(سهروردی)
ملکی ، حقوقی ، کیفری ، ثبتی
توقیف ، چک ، خانواده و ...
09121582093 ـ 88513670
حق الوکاله پایان کار
ملکی ، حقوقی ، کیفری ، ثبتی
توقیف ، چک ، خانواده و ...
09123363920 - 66929157
« دادمان پایتخت ایرانیان »
تخصصا چک - سفته - طلب
حق الوکاله توافقی - مشاوره رایگان
11 - 44954608
مشاور حقوقی تلفنی رایگان
قبول وکالت
در کلیه موارد
88592432و88318190
حقوقی کیفری خانواده
وصول چک و سفته
« مشاوره تلفنی رایگان »
77185666
تخصصا چک / سفته
مطالبه وجه / قرارداد
دیوان عالی کشور
ماده 18 / اعاده دادرسی
مشاوره رایگان
09129402100 
 77093789
* وکیل پایه یک دادگستری *
قبول کلیه دعاوی حقوقی کیفری
خانواده ملکی هزینه مناسب
88654997 ـ 88654480
قبول وکالت دعاوی
کیفری ، حقوقی ، خانواده
(طلاق توافقی)
66597960
موسسه عدالت گستر
ثبت انواع شرکت،انحلال،تغییرات
پلمپ دفاتر (باهزینه مناسب)
09129451649 و 44548642
وکیل پایه یک (خانم)
حقوقی ، کیفری ، خانواده
ملکی ، " افزار و فروش "
09361294462
(مشاوره تلفنی رایگان)
وکالت دعاوی حقوقی ، کیفری
ثبتی و خانوادگی و ...
09121498044 و 22213159
« وکیل پایه یک
دادگستری »
قبول دعاوی حقوقی
کیفری، ملکی و خانواده
( مشاوره رایگان )
09122445501
 22289108
وکالت بازرگانی،سرمایه گذاری
شرکتهای نفت وگاز،دعاوی صنعتی توسط
وکیل حقوق تجارت بین الملل ونفت
09215761621
قبول دعاوی
حقوقی و کیفری
دیوان عدالت اداری،دیوان عالی
دادگاه های انقلاب و عمومی
تجدیدنظراستان،ثبتی وخانواده
عقدقراردادهای بین المللی ونفتی
09121124356و22872211
تخصصا" چک
رسید عادی ، سفته
حق الوکاله پایان کار
77724264
تنظیم سند رسمی - سرقفلی
تخلیه خلع ید مطالبه وجه چک
سفته - دعاوی خانوادگی - طلاق
09122839024 و 33724090
قبول کلیه دعاوی
حقوقی و کیفری
توسط وکلای خانم،آقا(مشاوره رایگان)
09121399643 - 22306202
مشاوره و پذیرش دعاوی
حقوقی - کیفری - ثبتی
ملکی - چک - دعاوی خانوادگی
09122839024 و 33724080
«گروه وکلای پایه یک
دادگستری »
قبول دعاوی حقوقی
کیفری، ملکی و خانواده
( مشاوره رایگان )
09122445501
 22289108
مشاوره حضوری رایگان
پذیرش کلیه دعاوی
در تمامی مراحل قضایی، حقوقی
کیفری ، خانواده ، ملکی
وصول چک - سفته
حق الوکاله توافقی
44236192 - 44247020
تخصصا" دیوان عدالت
کمیسیون ماده 100
حتی مواردمختومه،تصرف اراضی
املاک واقع درطرح ،اموراستخدامی
سازمان تامین اجتماعی و...
09121508566و44460173 
باهزینه مناسب در موسسه حقوقی
مشاوره تلفنی 24 ساعته
پذیرش کلیه دعاوی حقوقی وکیفری
توسط وکلای خانم و آقا
77005833
مشاوره کنیدپاسخ بگیرید
وکلای پایه یک با همکاری
قضات بازنشسته،قبول دعاوی
حقوقی ، کیفری ، خانواده
ثبتی ، ارث ، موجر ، مستاجر
16 - 77713115
 77871166
تنظیم لایحه
ارائه مشاوره کاملا کاربردی
وکیل در محل ، جلسه ای
09215761621
مشاوره حقوقی رایگان
حضوری تلفنی
حق الوکاله توافقی
09122887701 ـ 44353854
«ثبت احوال»
اجرای احکام ، سرقفلی
سفته،رسید،عادی،فاکتور
بارنامه شورای حل اختلاف
دیوان عالی عدالت
گواهی حصر وراثت
توسط وکلای پایه یک و
قضات بازنشسته دادگستری
»تخصصا اجرای احکام«
09122584542
 میدان ونک
16_88647814
وکالت - مشاوره تخصصی
تنظیم قرارداد در محل شما
09129332887
77508285 - 22683610
تنظیم انواع قراردادها
به صورت تخصصی
توسط وکلای پایه یک دادگستری
09120346342 - 44383567
وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی
ملکی ،خلع ید ،تنظیم سند ،سفته
مطالبه وجه چک دعاوی خانوادگی طلاق
09121238450 و 33724080
وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی
ملکی ،خلع ید ،تنظیم سند ،سفته
مطالبه وجه چک دعاوی خانوادگی طلاق
09120659279 و 33726080
قبل از هر اقدام
با وکلای قضایی ماتماس بگیرید
مشاوره کلیه دعاوی وپرونده های
دادگاه اعم ازحقوقی، ملکی،ثبتی
و خانوادگی و چک
09120059849 09190026175
پذیرش وکالت
کیفری ، حقوقی ، خانواده
(درسراسرکشور)حق الوکاله پایان کار
09123757586 - 44033805
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در امور کیفری ، حقوقی
خانوادگی و چک حق‎الوکاله مناسب
09019076553 ـ 86026515
وکالت تخصصی
چک ، سفته ، طلب و کیفری
وکلیه دعاوی باتعرفه دولتی و اقساط
09129333318 و 88025646
مشاوره تلفنی رایگان
وکالت کلیه دعاوی حقوقی،کیفری
ملکی،ثبتی،خانوادگی وبین المللی
09124585860و88677954
دیوان عدالت اداری تخصص
ماست،کمیسیون ماده100قانون
شهرداری ،تامین اجتماعی،امورمالیاتی
09102112691
حق الوکاله اقساطی
قبول کلیه دعاوی حقوقی،کیفری
ملکی،چک،شرکتها،طلاق ،نفقه و...
مشاوره
رایگان 09123268975
موسسه حقوقی ظفر
پذیرش وکالت در دعاوی
حقوقی کیفری
« ثبت شرکت »
توسط وکیل پایه 1 دادگستری
09128980081 - 26408066 « مشاوره حضـوری رایگــان »
«ثبت احوال»
اجرای احکام ، سرقفلی
سفته،رسید،عادی،فاکتور
بارنامه شورای حل اختلاف
دیوان عالی عدالت
گواهی حصر وراثت
توسط وکلای پایه یک و
قضات بازنشسته دادگستری
»تخصصا اجرای احکام«
09122584542 میدان ونک
16_88647814
دعاوی ملکی ، اسناد تجاری
و شرکتها « تخصص ماست »
مطالبه طلب چک سفته ورشکستگی
09127334775 و 88854581
دعاوی
20 میلیارد تومان به بالا
حق الوکاله پایان کار
حقوقی ، کیفری ، گمرکی
تجدید نظر، دیوان عدالت
09127133505
قبول کلیه دعاوی حقوقی
کیفری ،خانوادگی ،ثبتی
حق الوکاله پایان کار
09122145404 - 77382363
تخصصا چک / سفته
مطالبه وجه / الزام به تنظیم سند
داوری - قرارداد - ارث
اعاده دادرسی - ماده477 (18)
مشاوره رایگان
09129302100 و 77093789
حق الوکاله پایان کار
قبول دعاوی حقوقی،کیفری،خانواده
توسط مدرس دانشگاه و دکتری حقوق
09120256916 ـ 22895424

مشاوره حقوقی (کیفری)

تخصصا کیفری
« حق الوکاله مناسب »
وکیل پایه یک دادگستری
09120346347 - 44383564
وکیل پایه یک خانم
« مشاوره تلفنی رایگان »
حق الوکاله مناسب
09120346341 - 44383571
تخصصا چک
« حق الوکاله مناسب »
مشاوره تلفنی رایگان
09120346342 - 44383567
وکیل پایه یک خانم
و کارشناس ارشد دادگستری
چک ، سفته و ...
09128478662 - 44974361
تخصصا
وصول چک
توقیف اموال
حکم جلب
کلیه پرونده های
حقوقی و کیفری
09195557045
 22883364
* قاضی باز نشسته *
پرونده دادگاه انقلاب
پرونده سنگین کیفری
پرونده کیفری استان
ورشکستگی شرکتها
بصورت تخصصی
88986127
نگران هزینه نباشید
با اتکا به خدا
هرمشکلی حل می شود
09121052468
3 و 44750271
مشاوره تلفنی وحضوری رایگان
کیفری گمرکی تعزیراتی و...
09120235921
7 _ 66486496
فقط کیفری
توسط وکلای با سابقه
دادسرا، بدوی، تجدیدنظر
« مشاوره تلفنی رایگان »
09124000160 22729762
موسسه حقوقی طرح دعاوی
کیفری حقوقی - خانوادگی
دعاوی طرح های صنعتی
09125874058 و 22651727
تخصصا کیفری
با حضور قضات بازنشسته
دادسرا بدوی تجدید نظر
دادگاه انقلاب - کیفری استان
09122584542
16 _ 88647814
کلیه دعاوی کیفری
ازمرحله دادسرا تا تجدیدنظر
حق الوکاله توافقی
09121055113 - 88755566
قبول کلیه دعاوی
حقوقی،کیفری،خانواده،املاک
با مناسب ترین حق الوکاله
22548336
وکالت کیفری،حقوقی،خانواده
دادگاه انقلاب،ثبتی ،چک ،ملکی
ارث «وکلای پایه یک»
09122030971 ـ 77654272
« تخصصا دعاوی کیفری »
مشاوره تلفنی رایگان
حق الوکاله به صورت اقساط
88221697
کیفری
تجدید نظر دادگاه انقلاب
کیفری یک
77958133
تخصصا کیفری
مشاوره تلفنی رایگان
22146627
/ گروه وکلا /
ملکی ، شهرداری ، دارایی
چک ، سفته ، کیفری
09199908731
فقط دعاوی کیفری
توسط وکلای با سابقه
( مشاوره رایگان )
09129217077
 26211709
X پایان استرس X
چک ، حکم جلب ، طلاق
کیفری حقوقی ، تجدید نظر
09123986365 و 77003932
( تخصصا چک - کیفری )
مشاوره تلفنی رایگان
حق الوکاله توافقی توسط وکیل پایه1
09123996215 - 77577406
X تخصصا چک - کیفری X
حقوقی - توقیف اموال
حکم جلب
09191574600 - 22686743
*قاضی بازنشسته*
دکترای حقوق
متخصص در دعاوی
حقوقی ، کیفری ، خانواده
88969304
 88969303
تجدیدنظر
و
امور کیفری
تخصص ماست
09121052468
 44750270
کادری ازقضات بازنشسته ودکترای
حقوق حضور2وکیل درهرپرونده
تخصصاکلیه دعاوی کیفری
9_ 88997768
چک سفته طلب ملک
هزینه مناسب
44750274
وکیل پایه یک دادگستری
قبول وکالت و مشاوره
تخصصا دعاوی کیفری،وصول چک
ثبت احوال،دادگاه تجدیدنظر
09124082361 
66568210
مشاوره رایگان
باکادر وکلای مجرب
و قضات بازنشسته
09195852278و88478692
«مشاوره تلفنی24ساعته»
وکالت
(حقوقی - کیفری - خانواده)
دادگاه انقلاب - امورجزایی
چک - سفته - امورملکی
(تهرانپارس) 76700172
حق الوکاله پایان کار
چک ، سفته
33119379 ـ
66090408 09125491460
تخصصا دادسرا
دادگاه کیفری / انقلاب
دیوان عالی - تعزیرات
اعاده دادرسی / اجرای حکم
مشاوره رایگان
09129414100 
 77093789
* قاضی باز نشسته *
پرونده دادگاه انقلاب
پرونده سنگین کیفری
پرونده کیفری استان
88986127

مشاوره حقوقی (خانواده)

وکیل پایه یک خانم
« مشاوره تلفنی رایگان »
حق الوکاله مناسب
09120346341 - 44383571
فقط
طلاق توافقی
«هزینه مناسب»
77947218
تخصصا حضانت ، تمکین
نفقه ، جهیزیه ، طلاق
مشاوره رایگان - حق الوکاله توافقی
20 - 88997717
فقط
طلاق توافقی
«مشاوره رایگان»
77947264
تخصصا حضانت ، تمکین
نفقه ، جهیزیه ، طلاق
مشاوره رایگان - حق الوکاله توافقی
88997720
فقط
طلاق توافقی
«قاضی بازنشسته»
77947223
کلیه دعاوی خانوادگی
« حق الوکاله مناسب »
مشاوره تلفنی رایگان
09120346342 - 44383567
تخصصاً
طلاق توافقی
هزینه مناسب
09121052468
3 و 44719912
مشاوره تلفنی و حضوری رایگان
تخصصا" دعاوی خانواده و طلاق
حق الوکاله به صورت اقساط
09191751554 ـ 77683500
فقط دعاوی خانوادگی
طلاق
« مشاوره تلفنی رایگان »
09124000160
 22729762
تخصصاً
طلاق توافقی
هزینه مناسب
09121052468 44750270
« تخصصا دعاوی خانوادگی »
مشاوره تلفنی رایگان
حق الوکاله به صورت اقساط
88221697
فقط دعاوی خانواده
طلاق
حق الوکاله منصفانه
( مشاوره رایگان )
09129217077
 22011657
*قاضی بازنشسته*
دکترای حقوق
متخصص در دعاوی
حقوقی ، کیفری ، خانواده
88969304 88969303
* قاضی باز نشسته *
ثبت احوال ، اثبات نسب
طلاق توافقی ، اجرت المثل
گواهی انحصار وراثت
ورشکستگی شرکتها
بصورت تخصصی
88986942
تخصصا دعاوی خانواده
مشاوره تلفنی رایگان
22362955
کادری ازقضات بازنشسته ودکترای
حقوق حضور2وکیل درهرپرونده
تخصصاکلیه دعاوی خانواده
9_ 88997768
دعاوی خانواده
طلاق - حضانت - نفقه
تمکین و ... (مشاوره رایگان)
09337093385 - 55981227
وکیل پایه یک خانم
و کارشناس ارشد دادگستری
« کلیه دعاوی خانوادگی »
09128478662 - 44974361
تخصصاً
طلاق توافقی
هزینه مناسب
44750270
طلاق توافقی
حق الوکاله بسیار مناسب
09122380385
88352446 
88008961
فقط دعاوی خانواده
طلاق توافقی و یکطرفه
نفقه ، تمکین ، جهیزیه
انحصار وراثت ، ثبت احوال
مشاوره رایگان،حق الوکاله مناسب
09192992511
 88841280
فقط خانواده
مشاوره حضوری رایگان
طلاق ، تمکین
77958133
/ گروه وکلا /
طلاق توافقی،ثبت احوال،حضانت
نفقه،دعاوی خانوادگی،مشاوره رایگان
09199908731
ــ 44323860
تخصصاً خانواده
طلاق
حضانت - تمکین - نفقه
اجرت المثل - استردادجهیزیه
« مشاوره تلفنی رایگان »
22909132
26 - 22914025
قبول کلیه دعاوی
طلاق ، نفقه ، تمکین ، ارث
دعاوی ثبت احوال
ملاقات فرزند ، اثبات نسب
گواهی انحصار وراثت
09123996374 
22096001
انواع دعاوی خانوادگی و
طلاق توافقی مشاوره حضوری و
تلفنی رایگان حق الوکاله اقساطی
09121258172
تخصصاً دعاوی خانوادگی
وکیل پایه یک خانم
مشاوره تلفنی رایگان
09332882551 - 44974361
دعاوی خانوادگی
طلاق توافقی - کلیه امور مالی
حق الوکاله توافقی - مشاوره رایگان
15 - 44954612
بهترین حق الوکاله
طلاق توافقی - انحصار وراثت
« مشاوره رایگان »
09126902168 - 66352644
تخصصا خانواده
با حضور قضات بازنشسته
نفقه
اجرت المثل جهیزیه حضانت
09122584542
16 _ 88647814
« تخصصاً دعاوی خانواده »
« طلاق توافقی »
09123943089
وکیل خانم
متخصص در دعاوی خانواده
طلاق توافقی،حضانت،نفقه وتمکین
88571786
فقط
طلاق توافقی
09129217077 22011657
* قاضی باز نشسته *
ثبت احوال
اثبات نسب
طلاق توافقی
گواهی انحصار وراثت
اجرت المثل
88986942
* مشاوره تلفنی وحضوری رایگان*
دعاوی خانواده طلاق توافقی نفقه
حضانت تمکین جهیزیه، هزینه مناسب
88654910 ـ 88654997
بهترین حق الوکاله
ازدواج ، طلاق توافقی
الزام به‎تمکین،اعساروتقسیط
درتمامی مراحل
تماس تا10شب (حتی تعطیلات)
02636503814
 09123492898
22638428 - 22046649
88853093 - 44031529
ثبت احوال
طلاق توافقی - دعاوی خانواده
( مشاوره رایگان )
09125555912 ـ 77612633
حق الوکاله پایان کار
طلاق توافقی
33119379 ـ
66090408 09125491460
خانواده ، ملکی
کیفری ثبت احوال
طلاق ارث چک
الزام به تنظیم سند تخلیه
کلیه دعاوی حقوقی و کیفری
مشاوره تلفنی رایگان
24 - 44276325
مشاوره تلفنی رایگان
طلاق ، اجرت المثل ، ارث ، چک
توسط وکلای آقا و خانم
09122374301 ـ 88179143
کلیه دعاوی خانوادگی و کیفری
مشاوره تلفنی رایگان
09121441070
77244000
وکلای پایه یک دادگستری
نفقه حضانت
تمکین طلاق توافقی
هزینه مناسب و اقساط
09125085364 33695902
کافیست یکبار تماس بگیرید
بهترین حق الوکاله
« طلاق توافقی »
66896708 - 09126902168
بهترین حق الوکاله
ازدواج ، طلاق توافقی
الزام به‎تمکین،اعساروتقسیط
درتمامی مراحل
تماس تا10شب (حتی تعطیلات)
02636503814 09123492898
22638428 - 22046649
88853093 - 44031529
« حامیان صلح و عدالت »
ارائه کلیه خدمات حقوقی
« خانواده »
وصول مطالبات ملکی
اراضی و شرکت ها
( مشاوره تلفنی رایگان )
09123182500
فقط دعاوی خانوادگی
طلاق
« مشاوره تلفنی رایگان »
09124000160 22729762
خانواده - ثبت احوال
طلاق توافقی - هزینه مناسب
09121052468 - 44750273
قبول کلیه دعاوی
طلاق ، نفقه ، تمکین ، ارث
دعاوی ثبت احوال
ملاقات فرزند ، اثبات نسب
گواهی انحصار وراثت
09123996374 22096001
دعاوی خانوادگی
طلاق توافقی
نفقه اجرت المثل
66121528 ـ 09123157123
دعاوی خانوادگی
طلاق توافقی، ارث ، چک،ملکی
و... مشاوره تلفنی، حضوری رایگان
خانم
وکیل 09121216528
گروه مشاورین حقوقی
طلاق توافقی
نفقه اجرت المثل
توقیف اموال و ...
09128365329 66571807
نفقه - حضانت - تمکین
« طلاق توافقی »
09194265909
66926153
قبول کلیه دعاوی خانواده
طلاق - نفقه - حضانت و...
10صبح تا 5بعد از ظهر
09125364925 و 88949295
تخصصا دعاوی خانوادگی
اجرت المثل حضانت طلاق و...
( توسط وکیل خانم )
09127334775 و 88854581
تخصصا کلیه دعاوی خانواده
طلاق - طلاق توافقی
ثبت احوال - ارث
مشاوره رایگان
09129302100 77093789
بهترین حق الوکاله
طلاق توافقی
« مشاوره رایگان »
09126902168 - 66352644
/ گروه وکلا /
طلاق توافقی،نفقه،اجرت المثل
تمکین،حضانت،حق الوکاله توافقی
09199908731
* قبول کلیه دعاوی *
طلاق - طلاق توافقی
تمکین نفقه انحصاروراثت
اجرت المثل حضانت ثبت احوال
وکیل پایه یک خانم
22092425 09123372521
وکالت تخصص ماست
دادگاه خانواده ،نفقه ،تمکین ،توافقی
09128050381
33152412
طلاق توافقی
مشاوره رایگان
09129256122
دعاوی خانواده
با کمترین حق الوکاله
وکیل پایه یک دادگستری
09124224095 - 26217932
مشاوره و پذیرش دعاوی
کیفری،حقوقی،خانوادگی،ثبتی وملکی
09123479166
77539713
خانواده - ثبت احوال
طلاق توافقی
هزینه مناسب
09121052468 - 44719913

مشاوره حقوقی (املاک)

تخصصا ملکی
« مشاوره تلفنی رایگان »
حق الوکاله مناسب
09120346347 - 44383564
دپارتمان بزرگ املاک
با کادر فوق حرفه ای
از وکلای پایه یک با سابقه
و قضات بازنشسته
قبول کلیه دعاوی مربوط به
*مشارکت در ساخت*
تخلیه اماکن مسکونی وتجاری
دعاوی مربوط به سرقفلی
و الزام به تنظیم سندرسمی
افراز و دستور فروش
مال مشاع
77947264
خلع ید تنظیم سند
سرقفلی ثبتی
مشاوره رایگان
88997717
خلع ید تنظیم سند
سرقفلی ثبتی
مشاوره رایگان
88997720
نگران هزینه نباشید
با اتکا به خدا
هر مشکلی حل می شود
44750270
حق الوکاله پایان کار(سهروردی)
اجاره،سرقفلی،مشارکت،قولنامه
شهرداری،ثبتی،چک،توقیف و...
09121582093 ـ 88513670
فقط دعاوی ملکی
تخلیه مشارکت پیش فروش
حق الوکاله پایان کار
09129217077 26211405
چک سفته طلب ملک
هزینه مناسب - تجربه بالا
09121052468
44750273
* قاضی باز نشسته *
سرقفلی - تخلیه - تنظیم سند
زمین شهری - شهرداری - ثبتی
مشارکت در ساخت
ورشکستگی شرکتها
بصورت تخصصی
88985458
موسسه حقوقی
« مشاوره رایگان »
حقوقی ، کیفری
ثبتی ، شهرداری
( حق الوکاله مناسب )
50 % نقد 50% پایان کار
خط ویژه 26701689
* پارسیان تدبیر داور *
مشاوره رایگان
در خصوص پرونده‎های
تملک اراضی شهرداری امورثبتی
کمیسیون ماده 12 و 56
09128453228
کلیه دعاوی ملکی
ثبتی -الزام تنظیم سند
سرقفلی،تخلیه و...(مشاوره رایگان)
09337093385 - 55981227
مشاوره تلفنی رایگان
ملکی ، حقوقی
حق الوکاله پایان کار
خانواده ، کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
09124224095 26217932
تخصصا ملکی
مسکونی - تجاری
باحضورقضات بازنشسته و وکلا
الزام به تنظیم سند
09122584542
16 _ 88647814
دعاوی ملکی
تخلیه خلع ید
الزام به تنظیم سند
88571786
وکالت تخصصی
در کمیسیون های شهرداری
و اخذ کلیه مجوزهای
ساخت و ساز
88571786
تخصصا دعاوی ملکی
زمین موات ، شهرداری و ...
77958133
چک - سفته - ملک
خلع ید - تخلیه - ارث
الزام به تنظیم - سرقفلی
« مشاوره تلفنی رایگان »
22909132
22914026 22914025
*مشاوره‎تلفنی وحضوری رایگان*
وکیل پایه یک دادگستری
حق الوکاله توافقی
88654997 ـ 88654910
تخصصا ملکی
مشاوره تلفنی رایگان
22362955
قبل از هر اقدام حقوقی
با ما تماس بگیرید...
" فقط تجدید نظر "
88571786
فقط دعاوی ملکی
تخلیه تجاری و مسکونی
« مشاوره تلفنی رایگان »
09124000160
 22729762
کادری ازقضات بازنشسته ودکترای
حقوق حضور2وکیل درهرپرونده
تخصصاکلیه دعاوی ملکی
9_ 88997768
الزام به سند
دعاوی ملکی
خلع ید (مشاوره رایگان )
09125555912 ـ 77612633
کلیه دعاوی ملکی
خلع ید ، الزام به تنظیم سند
سرقفلی،تخلیه وارث(مشاوره رایگان)
09122374301 ـ 88743868
تخصصا سرقفلی
تخلیه و خلع ید
قرارداد / داوری
منابع طبیعی / زمین شهری
مشاوره رایگان
09129402100
 77093789
*قاضی بازنشسته*
دکترای حقوق
متخصص در دعاوی
حقوقی ، کیفری ، خانواده
88969304 88969303
نگران هزینه نباشید
با اتکا به خدا
هرمشکلی حل می شود
09121052468
3 و 44750271
پذیرش تخصصی دعاوی
ملکی ، مشاوره در تنظیم
قراردادهای مشارکت
در ساخت و پیمانکاری
توسط دکتر حقوق خصوصی
88678126 -
88678125 09129493116
مشاوره تلفنی رایگان حق الوکاله
توافقی(ملکی،حقوقی،خانواده،کیفری)
وکیل پایه یک وقاضی بازنشسته
22670858 و 44454216
تخصصا" ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی
تخلیه حق الوکاله پایان کار
77723606
* قاضی باز نشسته *
سرقفلی - تخلیه - تنظیم سند
زمین شهری - شهرداری - ثبتی
مشارکت در ساخت
88985458
تخصصا سرقفلی
تخلیه و خلع ید
قرارداد / منابع طبیعی
دیوان عدالت اداری
مشاوره رایگان
09129402100 
77093789
کلیه دعاوی مالک و مستاجر
دستور تخلیه و ....
حق الوکاله مناسب
09120346347 - 44383564
تخصصا ملکی
« دستور فروش ملک مشاع »
الزام به تنظیم سند رسمی و ...
09120346347 - 44383564
# موسسه حقوقی #
حقوقی، ثبتی، شهرداری، مالیاتی
دیوان عدالت اداری
09122907800 - 77225700
چک سفته طلب ملک
تجربه بالا - هزینه مناسب
09121052468
3 و 44750271
دعاوی ملکی،حقوقی
حق الوکاله پایان کار،خانواده،کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
09124224095 - 26217932
/ گروه وکلا /
خلع ید،تنظیم سند،افراز،فروش
تخلیه،اجاره سرقفلی،ثبت توقیف اموال
09199908731
مشاوره تلفنی وحضوری رایگان
دعاوی ملکی ومالی،حقوقی وکیفری
09120235921
97 و 66486495
الزام به سند ، تخلیه
سرقفلی ، مشارکت
09128300274
66926153
فقط دعاوی ملکی
تخلیه تجاری و مسکونی
« مشاوره تلفنی رایگان »
09124000160 22729762
نگران هزینه نباشید
با اتکا به خدا
هرمشکلی حل می شود
09121052468
13 و 44719912
پارسیان تدبیر داور
« مشاوره رایگان »
1 - انجام امور داوری
2 - اراضی و املاک
3 - شهرداری
4 - امور شرکت ها
09128453228
وکالت دراستان البرز،کرج وحومه
ملکی،کیفری،خانواده
09366709959 - 09125121724
32203418 - 026
تخصصا سرقفلی
تخلیه و خلع ید
قرارداد/داوری/منابع طبیعی
الزام به تنظیم سند
مشاوره رایگان
09129402100 و 77093789

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری
ارزیابی املاک و کارخانجات
09122995612
22382636
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان
09123478848
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان
ارزیابی املاک ، سرقفلی ، اجاره
09123947078
کارشناس رسمی دادگستری
رشته حسابداری و حسابرسی
حل و فصل دعاوی مالی
09203628196
گزارش کارشناسی رسمی
آپارتمان ، سرقفلی
نقشه برداری UTM
09121135730 و 22503424
کارشناس رسمی دادگستری
و قوه قضائیه،ارزیابی املاک - تعیین
خسارت واجاره بهاوکلیه امورمربوطه
09121096344
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان
ارزیابی ، اجاره ، سر قفلی
09121071477و88617759
کارشناس رسمی دادگستری
راه وساختمان ، ارزیابی املاک
تعیین اجاره بها وامورمربوطه
09123605321 و 22551719
کارشناسی رسمی املاک
سرقفلی ، حق کسب و پیشه
نقشه برداری UTM
09121135730 و 22503424
کارشناس رسمی دادگستری
رشته ساختمان ، ارزیابی املاک
و کارخانجات ، سرقفلی ، اجاره
09123947078

دارالترجمه

« مرکز ترجمه امیران »
ترجمه کلیه زبان ها ، سرفصل
کلیه رشته ها ، ترجمه مقاله و ISI
09109781984 - 66978176
مترجم NAATI استرالیا
رسمی،حرفه ای،آکردیته ترجمه انواع
متون از فارسی به انگلیسی و بر عکس
09121006685ـ44814880
دفترترجمه رسمی432داتیس
با تائیدات دادگستری و خارجه
نرخ مصوب دادگستری(عباس آباد)
88107083 -
6 - 88556305
دفتر ترجمه رسمی 331
« انگلیسی و آلمانی »
خیابان وزرا - نبش خیابان هشتم
88555136 88711842
دارالترجمه رسمی
( پارس شمیرانات )
کیفیت بالا - قیمت مصوب
61 و 26126860
مرکز ترجمه زبان انگلیسی
سرفصل کلیه رشته ها
ترجمه مقاله/ ISI / صفحه های تک برگ
44230473 - 44237807
دارالترجمه رسمی403
ترجمه رسمی و غیررسمی
با تاییدات دادگستری و خارجه
« زیر نظر قوه قضاییه »
ستارخان - فلکه اول صادقیه
بعدازچهارراه اسدی - پ631
91 - 44295690
" دارالترجمه رسمی هنگام "
مرکزترجمه فوری شمالشرق تهران
کلیه زبانهاباتاییدات ،درکمترین زمان
77203434 - 77203323
دارالترجمه رسمی آبان
ترجمه رسمی اسناد و مدارک و
اخذتأییدیه قوه قضائیه وامورخارجه
88704143و88704209
دفتر رسمی 279
ترجمه رسمی در اسرع وقت
با کیفیت بالا ( مطهری )
88843377 - 88864287
دارالترجمه رسمی فدرال
( شماره 333 ) قوه قضائیه
نرخ مصوب دادگستری پیک رایگان
60 - 44267959
دارالترجمه رسمی اطلس
(میدان ولیعصر)
88928600
دارالترجمه رسمی هدف
انگلیسی عربی
سایر زبانها
88837051
دارالترجمه رسمی اطمینان
باسابقه درخشان سرعت،دقت
وکیفیت(آلمانی و سایرزبانها)
66737299
دفترترجمه رسمی 170 پارسه
انگلیسی،اسپانیولی،آلمانی و...
کمترین زمان بهترین کیفیت
خیابان مطهری
2 ـ 88348931
« زبان نگار »
ترجمه متون دانشجویی،تخصصی
صفحه ای 7500 (اعزام مترجم)
88996037 - 88996391
دفتر ترجمه رسمی شماره 18
( کیهان ) بامجوزرسمی قوه قضائیه
کیفیت عالی - میدان ولیعصر
88926345 - 88906010
دارالترجمه رسمی ماهان
ترجمه تخصصی اسنادومدارک
شماره پروانه400
88813492 - 88832061
دارالترجمه رسمی سورن
ترجمه مدارک با تاییدات
نرخ مصوب دادگستری -سعادت آباد
22132997 و 22136501
دفتر ترجمه رسمی 308 شفق
با تاییدات دادگستری و خارجه
سهروردی
88173078 88173073
ترجمه وتایپ متون - فارسی به
انگلیسی و انگلیسی به فارسی
قیمت مناسب بیش از16سال سابقه
09356582464 و
5_22973764
دارالترجمه رسمی « میلان »
ترجمه رسمی و غیر رسمی
حضور تمام وقت مترجم رسمی
میدان
رسالت 77092813
ترجمه فوق حرفه ای و روان
کلیه زبانها باامکان تست رایگان
09121247864 و88812590
موسسه غیررسمی تایپ وترجمه
طنین (انقلاب)
ترجمه به کلیه زبانها،دراسرع وقت
09011333429 - 66429789
دارالترجمه رسمی 196
اسپانیولی ، انگلیسی
و سایر زبان ها
جردن
65 - 22043164
مرکز ترجمه پارسیس
انگلیسی صفحه ای6هزار،عربی8هزار
تایپ رایگان اعزام مترجم همزمان
09100112835 - 86015424
ترجمه کلیه مدارک؛ اسناد شرکتی و قراردادها؛ متون حقوقی و تخصصی. میرداماد - پاساژ کیش (پلاک 434) - واحد 23
88792990
ترجمه مهرآفرین
ترجمه بازرگانی،حقوقی،مدیریتی
و چکیده پایان نامه ها و مقالات
09120720855 و 88917758

ثبت و رتبه بندی شرکتها

شرایط ویژه
در سریعترین زمان ممکن
انواع ثبت و تغییرات
برند ، اخذ کد اقتصادی
ارزش افزوده
صداقت 09125684150
33096457 ـ 33096480
ثبت شرکت + انواع تغییرات
کلیه کارهای دارایی + برند تجاری
مشاوره رایگان در محل شما
88918760
« کمترین زمان ممکن »
با قیمت مناسب در محل
ثبت ، تغییرات ، انحلال ، پلمپ
رتبه بندی تخصصی ، برند
اخذ کد اقتصادی
یگانه 09126729021
88513794 ـ 88174757
MARK1
ثبت انواع صورتجلسه
ثبت شرکت ، ثبت برند
اخذکداقتصادی،اظهارنامه مالیاتی
معاملات فصلی ، تحریردفاتر
09122936729
22876862 و 09124091726
مناطق آزاد تجاری
ثبت شرکت تخصصی اخذکداقتصادی
اخذ و تمدید کارت بازرگانی
09120217696 ـ 77648758
کلیه امورثبتی وتغییرات
اخذکد اقتصادی،علائم تجاری
ارزش افزوده،اظهارنامه مالیاتی
هزینه ‎ مناسب
در کمترین زمان ممکن
88926625 88804763
موسسه میرداماد
فروش شرکتهای
قدیمی و آماده
ثبت هر نوع شرکت
اخذ کد اقتصادی
اخذ کارت بازرگانی
تغییرات
مشاوره مالیاتی و حسابداری
09121776558
 22886760
ثبت تخصصی برند ثبت شرکت
تغییرات واخذکارت بازرگانی
خانم
محمودی 09121341325
50 - 88676848
کمترین زمان ممکن
پیک رایگان در سراسر تهران
ثبت ، تغییرات ، انحلال
برند ، جواز تاسیس
اخذ کد اقتصادی
صبا
09126729021 55925729
ثبت اختراع
ثبت طرح صنعتی
اخذجوازتاسیس ( مشاوره رایگان )
44954826
رتبه بندی تخصص ماست
اخذ - تمدید - ارتقاء
اخذ کد اقتصادی اخذکارت بازرگانی
88756855
در سریعترین زمان ممکن
شرایط ویژه
پیک رایگان در سراسر تهران
ثبت شرکت انواع تغییرات
اخذکداقتصادی ، علامت ، برند
انحلال تعاونی طرح صنعتی
روشن
09125684150 88742720
22890428 
77259366
ثبت برند،ثبت شرکت،تغییرات
برند آماده ، اخذ جواز تاسیس و
کد اقتصادی و کارت بازرگانی
غدیر 88917130
کلیه امورثبتی ، تغییرات ،اخذکد
اقتصادی،اخذکارت بازرگانی رتبه بندی
09127076134 خانم زمانی
72 و 66122970
ثبت شرکت - انواع تغییرات
برند تجاری + اخذ کارت بازرگانی
ارسال مشاور رایگان در محل شما
88920823
ثبت شرکت و برند
تغییرات - اخذ کداقتصادی
با هزینه مناسب
خانم
نباتی 44291289
قیمت وزمان ،مقایسه کنید
پیک رایگان در سراسر تهران
( ثبت انواع شرکت و تغییرات)
اخذ کد اقتصادی
برند « طرح صنعتی »
پارسـا 09127114355
77268854 ـ 77574670
ثبت شرکت ، انواع تغییرات
ثبت علامت تجاری
اخذکارت بازرگانی،مشاوره رایگان
86013764
ثبت شرکت و برند
تغییرات ، اخذ کارت بازرگانی
رتبه بندی و مجوز
09125982410 -
7و77045243
ثبت شرکت - رتبه بندی
ثبت صورتجلسات
اخذ کداقتصادی ، امورمالیاتی
اخذکارت بازرگانی - علائم تجاری
09122009730
3 - 44266861
ثبت و تغییرات شرکتها
ثبت برند طراحی صنعتی لوگو
اخذکداقتصادی و اخذکارت بازرگانی
88997720
* ثبت انواع شرکت *
تغییرات انحلال
« رتبه بندی تخصصی »
خانم
سلیمانی 88987929
ثبت ولیعصر
ثبت انواع شرکت
علائم تجاری ، تغییرات
اخذکارت بازرگانی،ثبت برندولوگو
« مشاوره رایگان »
88926625 88804763
ثبت شرکت در مناطق آزاد
اخذ و تمدید کارت بازرگانی
( مشاوره رایگان )
44954826
ثبت شرکت،برند،رتبه بندی
اخذ کارت بازرگانی و ISO
با بیش از10سال سابقه
09120278447
88637395 - 88630419
ثبت زاور مشاوره رایگان
ثبت شرکت تغییرات برند
اخذ جواز - رتبه بندی
21 - 88734520
سروش
ثبت شرکت ، برند ، تغییرات
اخذ کارت بازرگانی
رتبه بندی - پیمانکاران
مشاوره درمحل
09126708840
44425733 - 44466481
ثبت شرکت و تغییرات
ثبت علامت (برند )
(برند آماده ) اخذ کارت بازرگانی
خانم تهرانی
09121341325 
ونک
1 -88675800 
میرداماد
2 - 22912001
ثبت شرکت،تغییرات، علائم تجاری
اخذکارت بازرگانی،اخذ کداقتصادی
09124494202
66914497 - 66904568
سامانه تخصصی ثبت شرکتها
مشاوره رایگان 24 ساعته
ثبت شرکت ، تغییرات انحلال
اخذکداقتصادی ، ارزش افزوده
برند جواز تاسیس
ماهان 09195636316
88755307 ـ 88513794
ثبت شرکت و علائم تجاری
اخذ جواز تاسیس و پروانه
بهره برداری شهرک های صنعتی
09126970466 و 66710130
ثبت شرکت + انواع تغییرات
اخذ کد اقتصادی
( مشاوره رایگان )
44954827
در تخصص ماست
کمترین زمان ممکن
باهزینه مناسب،کلیه امورثبتی
وتغییرات،اخذ کد اقتصادی
اخذ کارت بازرگانی
رتبه بندی علامت ( خانم کیا )
09393382682 و 44961876
علامت تجاری - طرح صنعتی
ثبت شرکت - انواع تغییرات
مشاوره رایگان در محل شما
88918761 - 88920312
رتبه بندی تخصصی
را از ما بخواهید
اخذ - ارتقاء - تمدید
رتبه های مشاور و پیمانکاری
در کوتاهترین زمان ممکن
انجام کلیه امور
ثبت و تغییرات
اخذ کلیه مجوز ها
بختیاری
09122939733 22881235
ثبت شرکت - انواع تغییرات
طرح صنعتی - علامت تجاری
مشاوره رایگان در محل شما
88920826
ثبت انواع شرکت -علائم تجاری
تغییرات - اخذکارت بازرگانی
رتبه بندی پیمانکار و مشاور
مشاوره رایگان ثبت برندولوگو
09125115137 -
44283452 
44281972
« ثبت پایتخت »
هزینه مناسب کمترزمان ممکن
ثبت ، تغییرات ، پلمپ دفاتر
رتبه بندی تخصصی ، برند
اخذکداقتصادی اخذکارت بازرگانی
فراهانی 09198216024
88755306 ـ 88755304
«مبتکران طاها»
کلیه امورثبتی ، تغییرات
اخذکداقتصادی،اخذکارت بازرگانی
برند ، علائم تجاری
امورمالیاتی ، حسابداری
09128400671 
 22914206
* ثبت انواع شرکت *
اخذ تخصصی رتبه
تغییرات ، انحلال
خانم
نظری 88996239
ثبت غرب
ثبت شرکت،تغییرات،علائم
اخذ کداقتصادی ، پلمپ
اخذ کارت بازرگانی،رتبه پیمانکار
پارکینگ مجزا ، مشاوره درمحل
09351782913
80 ـ 44961873
*شاهوار*
ثبت شرکت و برند
رتبه بندی تخصصی
( پیمانکاران و مشاوران )
واگذاری کلیه شرکتهای رتبه دار
09122735436 
44969804
وپیمانکاران سریعترین زمان
ممکن ثبت وتغییرات شرکت ها
اخذکداقتصادی اخذکارت بازرگانی
حسابداری ،پارکینگ اختصاصی
رتبه بندی تخصصی مشاوران
09126544147 ـ
8و88971587
ثبت شرکت - تغییرات
اخذکارت بازرگانی - برندتجاری
« طرح صنعتی »
88937037
نامور
رتبه بندی پیمانکاران
اخذ - ارتقاء - تمدید
09121877423 ـ 66977044
« ثبت شرکت»
رتبه بندی ، طرح توجیهی
صورتجلسات،اخذکارت بازرگانی
اسم و علائم تجاری ،جوازتاسیس
اخذ کد اقتصادی
09122498058 88562596
ثبت پوریا
ثبت شرکتهای خارجی
پیک رایگان سراسرتهران
ثبت انواع شرکت و تغییرات
اخذکارت بازرگانی وجوازتاسیس
برندآماده - شرکت آماده
77139065 - 77139062
« ثبت دانش »
علامت تجاری
ثبت شرکت - رتبه بندی
نقل و انتقال سهام
افزایش سرمایه
(نام تجاری آماده)
66127073و 88289020
پیشگامان ماندگار پایتخت
رتبه بندی تخصصی
زیر نظر کارشناسان خبره
رتبه بندی در استان
اخذ رتبه های 1 تا 5
تخصص ماست
کارهای رتبه بندی خود را
با اطمینان به ما بسپارید
(تسویه پس از تائید)
ثبت برندتغییرات ثبت شرکت
09128463041 09120292963
5 - 88285174
ثبت شرکت - تغییرات - علائم
اخذ کارت بازرگانی
اخذ کد اقتصادی - پلمپ (یکتا)
09351782913 - 88927228
در تخصص ماست
کمترین زمان ممکن
کلیه امورثبتی وتغییرات
تعاونی ، صورتجلسات ، انحلال
علائم تجاری ، امور مالیاتی
کیمیا
09199241507 44038103
ثبت نارمک
ثبت شرکت ، تغییرات ، علائم
تجاری ، اخذ کارت بازرگانی (الهام)
77809245 _ 77809372
ثبت و تغییرات انواع شرکت
در تهران و شهرستانها
09104440420 ـ 77612633
ثبت برند تجاری
به همراه اخذ هر گونه مجوز
09104440420 ـ 77612633
ثبت تغییرات شرکت
ثبت برند
انجام امور مالیاتی
5 - 88539760
کسری
ثبت شرکت ، تغییرات
علائم تجاری -اخذ کارت بازرگانی
( شاهرخی )
09122896855
 88750886
ثبت شرکت + انواع تغییرات
اخذ کارت بازرگانی + علامت تجاری
ارسال مشاور رایگان در محل شما
88920652
مشاوره رایگان
رتبه بندی تخصصی
انواع ثبت و تغییرات انحلال
صورتجلسات تخصصی
کلیه امور مالیاتی و برند
نفیسی 09101687886
88742357 ـ 88746220
ثبت شرکتهای تعاونی
با مجوز وزارت تعاون
مستقیم توسط کارشناس مجرب
ثبت شرکت پلمپ دفاتر رتبه
تغییرات تعاونی اخذکداقتصادی
09122763145 - 33349248
رتبه بندی1 و 2 و 3 و 4 و 5
دعاوی حقوقی - ثبت - تغییرات
حضور درمحل - مشاوره رایگان
دستمزد آخر کار
09190411915
53 و 44037051
ثبت شرکت - اخذکارت بازرگانی
ثبت برند - واگذاری برندآماده
تغییرات - طراحی صنعتی
88997717
حضورمشاوردرمحل شما
اخذکارت بازرگانی - اخذجوازتاسیس
ثبت برند - ثبت شرکت - تغییرات
88997719
ثبت شرکت و برند
تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت
برند و شرکت و اخذ کارت بازرگانی
88504237
موسسه مشاوره پیام
ثبت شرکت وتغییرات،ثبت برند
ثبت درمناطق آزاد (خانم کلهر)
09354980408و77958014
ثبت انواع شرکتها علامتهای تجاری
خریدوفروش شرکت - برندآماده
اخذجوازتاسیس - اخذکارت بازرگانی
88997718
ثبت شرکت و برند
اخذ کارت بازرگانی و جوازتاسیس
خرید و فروش شرکت و برند
88761732
ثبت ، تغییرات ، رتبه بندی
حضورمشاوران مادرمحل شما
09120271680
77729570
سریعترین زمان ممکن
با قیمت مناسب
ثبت انواع شرکت و تغییرات
صورتجلسات تخصصی وپلمپ دفاتر
انحلال ، اخذ کد اقتصادی
نفیسی
09195720085 44036094
موسسه ادیب
ثبت،انحلال،تغییرات شرکت
علائم تجاری طرح صنعتی حسابداری
اخذکارت بازرگانی اخذکداقتصادی
جوازتاسیس ورتبه بندی شرکتها
88995494و 22978317
میدان ولیعصر 77583361
ثبت کنید
دو ماه آینده پرداخت کنید
09104610011
 77612633
« ثبت برتر »
ثبت شرکت،تغییرات،اخذکداقتصادی
علامت،پلمپ توسط وکیل دادگستری
مترو
آزادی 66597960
ثبت برند تجاری + برند آماده
خرید و فروش شرکت
( مشاوره رایگان )
44954827
قیمت وزمان ،مقایسه کنید
پیک رایگان در سراسر تهران
انواع ثبت کلیه تغییرات
علائم تجاری ، اخذکداقتصادی
ارزش افزوده(اخذکارت بازرگانی)
درخشان
09126196268 22845837
مشاوره رایگان دستمزدآخر
ثبت لوگو ، رتبه بندی
ثبت شرکت تعاونی با
مجوز وزارت تعاون
اظهارنامه مالیاتی وازرش افزوده
کیمیا
09198216024 44036137
« قیمت ما را مقایسه کنید »
ثبت انواع شرکت تغییرات
اخذ کد اقتصادی ( خانم کریمی )
09392877374 ـ 66438863
ثبت پایتخت
در سریعترین زمان ممکن
پیک رایگان در سراسر تهران
ثبت شرکت انواع تغییرات
اخذکداقتصادی ، علامت ، برند
انحلال تعاونی « طرح صنعتی »
روشن
09125684150 88742720
22890428 
 77586313
ثبت شرکت + برند تجاری
انواع تغییرات+اخذکارت بازرگانی
ارسال مشاوررایگان درمحل شما
09121946705 - 88920757
« ثبت پایتخت »
قیمت و زمان رامقایسه کنید
ثبت ، تغییرات ، رتبه بندی
امورمالیاتی ،برند ،ارزش افزوده
اخذکداقتصادی اخذکارت بازرگانی
کیان 09190256063
88175868 ـ 88175767
هزینه مناسب کمترین زمان ممکن
ثبت شرکت،تغییرات،علائم تجاری
09126466225 (ثبت شرق) 77730443
قیمت توافقی
کمترین زمان ممکن
کلیه امورثبتی و تغییرات
اخذکداقتصادی ، رتبه بندی
برندعلائم تجاری « طرح صنعتی »
سعادت
09198136126 22890428
سامانه تخصصی ثبت شرکتها
مشاوره رایگان 24 ساعته
ثبت شرکت ، تغییرات انحلال
اخذکداقتصادی ، ارزش افزوده
برند جواز تاسیس
ماهان 09195636316
88513794 ـ 88755307
انجام کلیه امور
مالی و مالیاتی ،تشکیل پرونده
مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
وارزش افزوده،تحریر دفاتر
پلمپ دفاتر،پیگیری بدهیهای
مالیاتی ، حقیقی و حقوقی
09010900571
88510544
 88510543
ثبت انواع شرکت وتغییرات
در تهران و مناطق آزاد
ثبت برند و لوگو
واگذاری شرکت رتبه دار
خرید و فروش شرکت
اخذ کارت بازرگانی
اخذ کد اقتصادی
در کمترین زمان ممکن
09190020207
 ( خانم ترملو ) 77683200
ثبت تخصصی برند ثبت شرکت
تغییرات و اخذ کارت بازرگانی
09371005503
22012607
ثبت انواع شرکت
اخذ انواع جواز
و پروانه بهره برداری
5 - 88539762
پیک رایگان درسراسرتهران
کمترین زمان ممکن
ثبت و انواع تغییرات
( رتبه بندی ) اخذکداقتصادی
ارزش افزوده ، اخذکارت بازرگانی
تهرانی 09125841606
88768863 ـ 88174757
بیش ازیک دهه سابقه فعالیت
کلیه امورثبتی وصورتجلسات
تعاونی رتبه بندی تخصصی
اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده
علائم ، انحلال ، پلمپ دفاتر
فراهانی 09198052042
44038103 ـ 44037848
ثبت - تغییرات - پلمپ
سریع ترین زمان ممکن
هزینه مناسب «بدون حضور شما»
09126486408 - 44099137
« ثبت یاران »
انجام کلیه امور ثبتی
ثبت شرکت ها تغییرات
اخذکارت بازرگانی اخذکداقتصادی
صورتجلسه انحلال پلمپ برند
17
الی 09902501015
46855849 ـ 46856057
هزینه‎مناسب ،کمترین‎زمان‎ممکن
انجام تخصصی‎کلیه‎امورثبت‎وتغییرات
ثبت شرکت‎اتباع خارجی درایران
09333709664 ـ 66157010
واگذاری
کلیه شرکتهای رتبه دار
* شاهوار *
رتبه بندی تخصصی 1 * 2
( پیمانکاران و مشاوران )
09122735436 44969804
رتبه بندی تخصصی
مشاور - پیمانکار
انواع ثبت شرکت و برند
ثبت صورتجلسات
تغییرات و انحلال
88032707 - 09121087483
پارسا 09128200179
در تخصص ماست
کمترین زمان ممکن
کلیه امورثبتی وتغییرات
تعاونی ، صورتجلسات ، انحلال
علائم تجاری ، امور مالیاتی
کیمیا 09199241507
44036094 ـ 44038103
هزینه مناسب کمترین زمان ممکن
ثبت شرکت،تغییرات،علائم تجاری
اخذ کد اقتصادی (ثبت شرق)
09126466225 - 77730443
ثبت پارسینه امین
خرید و فروش رتبه
رتبه بندی مشاور و پیمانکار
09124902042
4 و 22366052
رتبه بندی1و2و3و4و5
دعاوی حقوقی ثبت تغییرات
حضوردرمحل دستمزدآخرکار
44037053 و 09190411915
ثبت انواع شرکت - علائم تجاری
تغییرات - اخذکارت بازرگانی
رتبه بندی پیمانکار و مشاور
مشاوره رایگان ثبت برندولوگو
09125115137 -
44283452 44281972
ثبت شرکت و تغییرات
علائم تجاری - برند آماده
طرح صنعتی،اخذکارت بازرگانی
ثبت و تغییرات تخصصی
در منطقه آزاد انزلی و قشم
09122123768 88820688
ثبت شرکت ، تغییرات
اخذ کارت بازرگانی
تشکیل پرونده دارایی
اخذ کد اقتصادی، مشاوره رایگان
فرجی
09124848718 26313337
ثبت شرکت ثبت تغییرات
علائم تجاری طرح صنعتی
اخذ کد اقتصادی پلمپ دفاتر
اخذ کارت بازرگانی
09126485549
44061904 ـ 44081376
قیمت توافقی
کمترین زمان ممکن
کلیه امورثبتی و تغییرات
اخذکداقتصادی ، ارزش افزوده
علائم تجاری
سعادت 09125476107
22845837 ـ 22890428
«مبتکران طاها»
ثبت انواع شرکت و موسسه
اخذوتمدیدکارت بازرگانی
انواع تغییرات،انحلال،ثبت برند
علائم تجاری،پلمپ دفاتر
اخذ کد اقتصادی
09128400671 - 22914206
سروش
ثبت شرکت ، ثبت کیش
برند،تغییرات،اخذ کارت بازرگانی
رتبه بندی - پیمانکاران
مشاوره درمحل
09126708840
44425733 - 44466481
رتبه بندی1و2و3و4و5
ثبت ، تغییرات
حضوردرمحل دستمزدآخرکار
44037053 و 09190411915
« ثبت،انواع شرکت »
اخذکداقتصادی،انواعتغییرات
ارائه اظهارنامه مالیاتی
09128400671 - 26413817
ثبت شرکت
برند،تغییرات،اخذکارت بازرگانی
با قیمت مناسب در محل
09128043923 - 88455740
کاملاً تخصصی
بهترین زمان ممکن
رتبه بندی کارت پیمانکاری
(کلیه امورثبتی وتغییرات) دفاتر
اخذکداقتصادی اخذکارت بازرگانی
کیان
09195720085 44038201
ثبت غرب
ثبت شرکت،تغییرات،علائم
اخذ کداقتصادی ، پلمپ
اخذ کارت بازرگانی،رتبه وعلامت
پارکینگ مجزا ، مشاوره درمحل
09351782913
80 ـ 44961873
فقط رتبه بندی
اخذ - فروش - ارتقاء
واگذاری انواع شرکت
09125368498
سریعترین زمان ممکن
پیک رایگان در سراسر تهران
انواع ثبت ، انواع تغییرات
اخذکداقتصادی وارزش افزوده
برند ، جوازتاسیس ، طرح صنعتی
صداقت 09125684150
55925729 ـ 33096480
دستمزدآخرمشاوررایگان
شرایط ویژه
انواع ثبت شرکت کلیه تغییرات
برند
ارزش افزوده (اخذکارت بازرگانی)
زمانی 09195958957
77259366 ـ 77587445
مشاوره رایگان
رتبه بندی تخصصی
انواع ثبت و تغییرات انحلال
صورتجلسات تخصصی
کلیه امور مالیاتی و برند
نفیسی 09101687886
44036137 ـ 88746220
رتبه بندی تخصصی
پیمانکار - مشاور
اخذ - ارتقاء - تمدید
واگذاری رتبه 1 2 3 4 5
ثبت شرکت - ثبت تغییرات
ثبت برند
09127150250
44951742 44951889
ثبت شرکت - تغییرات
ثبت علامت تجاری
قیمت مناسب
کارمزد پایان کار
در کمترین زمان ممکن
( خانم فرهادی )
09123029419
33927708 88481898
ثبت شرکت
اخذ انواع جواز
ثبت تخصصی برند
09128005307 - 26763716
مشاور رایگان حتی درمحل
سریعترین زمان ممکن
( ثبت انواع شرکت و تغییرات)
اخذ کد اقتصادی و برند
جواز تاسیس « طرح صنعتی »
راد 09127114355
77268854 ـ 77574670
موسسه مشاوره پیام
ثبت شرکت وتغییرات،ثبت برند
طرح صنعتی اخذکداقتصادی(خانم کلهر
09354980408و77958014
ثبت شرکت در تهران و
مناطق آزاد،تغییرات،ثبت برند،لوگو
اخذکارت بازرگانی،جوازتاسیس VIP
09123169354 - 88686255
در سریعترین زمان ممکن
شرایط ویژه
پیک رایگان در سراسر تهران
ثبت شرکت انواع تغییرات
اخذکداقتصادی ، علامت ، برند
انحلال تعاونی طرح صنعتی
روشن
09125684150 88742720
22890428 77259366